Obchodní podmínky 2016


Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. prosince 2016

 

Název: DMA Environmental Systems, spol. s r.o.

Sídlo: Charváty 109, 783 75  Dub nad Moravou

: 27833607

DIČ: CZ27833607

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30853

ID datové schránky: ynszajb

 

Bankovní spojení pro platby v CZK:  Fio Banka a.s., číslo účtu: 2800089866 / 2010

Bankovní spojení pro platby v EUR:  Fio Banka a.s., číslo účtu: 2400317743 / 2010


Telefon: +420 587 07 00 28,  778 47 11 87

E-mail: shop@dma-es.cz

Webhttp://www.lestenky.cz


Kontaktní adresa: DMA Environmental Systems, spol. s r.o., Šlechtitelů 700/12a, 779 00  Olomouc

 

Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 10:00 - 18:00

Provozní doba provozovny Olomouc: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00


<<< | STRANA 2


7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

·       na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada tyká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

·       na odstranění vady opravou věci 

·       na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

7.14. Kupující sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.

7.15. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůžou dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, můžou dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžou dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele.

7.19. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný́ výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.20. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na její náklady věc původně dodanou.

7.21. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.22. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazují, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý́ účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.23. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketinkových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem tykajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu dodavatele: DMA Environmental Systems, spol. s r.o., Šlechtitelů 700/12a, 779 00 Olomouc – Holice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na e-mail shop@dma-es.cz.

8.2. Dodavatel můžou dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Dodavatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@dma-es.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný́ živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.

 

 

 

 

WWW.LESTENKY.CZ

 

 

 

 

 

 

DMA Environmental Systems, spol. s r.o.
v Olomouci dne 1.1.2015

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele:
DMA Environmental Systems, spol. s r.o., Šlechtitelů 700/12a, 779 00 Olomouc – Holice (dále jen DMA), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem) viz. kontakty

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který́ je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný́ platební prostředek, který́ jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. Společnost DMA však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo je předejte na adrese DMA Environmental Systems, spol. s r.o., Šlechtitelů 700/12a, 779 00 Olomouc – Holice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který́ je nutný́ k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

DMA Environmental Systems, spol. s r.o.
v Olomouci dne 1.1.2015

 

 

                                                                                                                                                 Reklamační oddělení:

                                                                                                             DMA Environmental Systems, s.r.o.
                                                                                                                        Šlechtitelů 700/12a
                                                                                                             779 00  Olomouc – Holice

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Dodavatel:
Společnost DMA Environmental Systems, spol. s r.o., Charváty 109, 87375 Dub nad Moravou, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30853,
IČ 278 33 607.

 

 

Jméno a příjmení:

 

Ulice a číslo popisné:

               

PSČ, město:

 

Číslo bankovního účtu:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Zákazník:
 

Číslo objednávky:

 

Číslo faktury:

               

Datum nákupu:

 

Název výrobku:

 

Důvod odstoupení:

 

Informace o výrobku:
 

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží.

 

 

Hledej na Leštěnky Czech
Vstup na účet

Košík

Košík je prázdný

Napiště nám
Výrobci
Informace pro Vás
Aktuálně


5.1.2017
Vážení zákazníci, v současné době přecházíme na nový modernější objednávkový systém. Z tohoto důvodu jsme nuceni dočasně pozastavit platby kartou a dopravu Českou poštou. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení..


1.6.2015 Úprava obchodních podmínek -  Balné a poštovné nové, lepší, ceny PPL.26.5. 2015 - Vážení zákazníci, právě jsme naskladnili nové zboží04.03.2015 Nenechte se zaskočit nevlídným počasím! Připravte Vaše miláčky na jarní sezónu a využijte nabídky našich výrobků.

Zima se blíží, ošetřete Vaše miláčky autokosmetikou MacBRITE!